Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
Picture of Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz promocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie opinii publicznej oraz pomoc matkom, które zrezygnowały z zamiaru aborcji i urodziły swoje dziecko. Działania te, dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski, a wiele inicjatyw ma zasięg międzynarodowy.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła od istniejącego w przestrzeni wirtualnej Bractwa Małych Stópek (BMS), powołanego do życia przez ks. Tomasza Kancelarczyka. Bractwo nie jest strukturą formalną. To inicjatywa, zrzeszająca w sposób nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia z całej Polski, a także spoza jej granic. Jej celem jest dzielenie się informacjami, dotyczącymi obrony życia oraz aktywizowanie do działań pro-life wszędzie tam, gdzie są członkowie Bractwa.
Fundacja Małych Stópek (FMS) w odróżnieniu od Bractwa, stanowi strukturę formalną. Dzięki wsparciu Darczyńców, FMS może nieść konkretną pomoc poszczególnym osobom.

Nie ma granicy między aborcją, a dzieciobójstwem – szef Instytutu Ordo Iuris o dramacie w warszawskim szpitalu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, skomentował ostatnie wydarzenia w warszawskim Szpitalu Świętej Rodziny, w którym doszło do uśmiercenia dziecka w wyniku przeprowadzenia późnej aborcji po przeprowadzeniu której, nie udzielili mu pomocy medycznej. Kwaśniewski uważa, że w świetle dzisiejszego prawa, trudno zatrzeć granicę między aborcją a dzieciobójstwem postnatalnym.

Krajowe prawo dopuszcza obecnie możliwość przeprowadzenia aborcji na nienarodzonym dziecku w przypadku stwierdzenia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia. W świetle przepisów prawa, aborcji można wówczas dokonać jedynie do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki. Współczesne standardy mówią o 24 tygodniu ciąży jako granicy, natomiast jak podkreśla mec. Kwaśniewski, są znane liczne przypadki, w których dziecko nabierało tę zdolność już w 21 tygodniu. Standardy WHO mówią o granicy znajdującej się w 22 tygodniu ciąży. Polscy lekarze są zobowiązani do kierowania się zasadą „in dubio pro vita humana”, która mówi że wszelkie wątpliwości dotyczące prawa do ochrony życia, należy interpretować w sposób gwarantujący dziecku pełne prawo do życia. W związku z tym, co najmniej od 21 tygodnia ciąży, lekarze zobowiązani są do przeprowadzania specjalistycznych konsultacji oraz diagnostycznego potwierdzenia, że dziecko nie osiągnęło jeszcze zdolności samodzielnego przeżycia poza organizmem matki. W tym przypadku trudno póki co stwierdzić, czy te warunki zostały spełnione.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes Instytutu Ordo Iuris zwraca uwagę, że w zaistniałej sytuacji śmierci dziecka w Szpitalu, organy administracji publicznej oraz prokuratura, powinny zbadać kilka ważnych kwestii m.in.:

– Czy wiek ciążowy dziecka, urodzonego żywo w toku procedury aborcyjnej, był wyższy niż 21 tygodni?

– Jeżeli tak, to jakie badania diagnostyczne wykazały – obalając domniemanie ochrony prawa do życia – że dziecko to nie nabyło jeszcze zdolności do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki?

– Czy po żywym urodzeniu dziecka zaangażowano doświadczony zespół neonatologiczny w podjęcie decyzji o tym, czy stan noworodka uzasadnia podejmowanie działań resuscytacyjnych?

– Czy dziecku zapewniono opiekę paliatywną oraz kto odpowiadał w Szpitalu Św. Rodziny za jej zapewnienie?

Mec. Jerzy Kwaśniewski zwraca także uwagę na konieczność przeprowadzenia wszystkich czynności zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie podkreśla, że żadne dziecko, nawet to urodzone na skutek przeprowadzonej aborcji, nie powinno być dyskryminowane i pozbawiane należnej pomocy medycznej.

– Pozostawienie nowonarodzonego pacjenta bez dostępu do tych świadczeń, w cierpieniu i przy bezczynnym oczekiwaniu personelu medycznego na śmierć dziecka, stanowi rażące naruszenie prawa. Zachowanie takie winno również być rozpatrywane jako naruszenie art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazującego nieludzkiego traktowania. – powiedział Kwaśniewski.

Prezes Instytutu Ordo Iuris przypomniał, że art. 38 i art. 30. Konstytucji wymaga od ustawodawcy zapewnienia ochrony życia ludzkiego, ściśle związanej z przyrodzonym charakterem godności człowieka, na każdym jego etapie, co obejmuje zarówno okres przed, jak i po narodzeniu. Zasada ta znajduje wyraz w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96: „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.”

Zdaniem mec. Kwaśniewskiego: – Przypadek dziecka żywo urodzonego w Szpitalu Św. Rodziny pokazuje jaskrawo, że de facto nie ma granicy między aborcją a dzieciobójstwem. Zgoda na legalne aborcyjne pozbawianie życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju wiązać się musi z prawną akceptacją dla aktów dzieciobójstwa postnatalnego przeprowadzanego przez personel medyczny. Zarówno z przyczyn ustrojowego porządku prawnego, jak i z przyczyn etycznych, nie może być na to zgody. – zakończył.

źródło: pch24.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zobacz więcej:

Zapisz się na Newsletter i otrzymaj od nas DARMOWY PREZENT!

Uzupełnij poniższy formularz i dołącz do naszego newslettera w zamian wyślemy Ci bez żadnych Twoich kosztów międzynarodowy symbol obrońców życia, stópki 10 - tygodniowego nienarodzonego dziecka w ich naturalnym rozmiarze.

Zostań Ambasadorem

Dołącz do bractwa